Što je Scrum? Vodič za početnike

14 listopada, 2021
Što je Scrum? Vodič za početnike

Scrum je brzi, prilagodljivi i fleksibilni programski okvir (framework), koji pomaže ljudima, timovima i organizacijama da stvore vrijednosti kroz prilagodljiva rješenja za kompleksne probleme. Scrum programski okvir sastoji se od Scrum timova i njihovih pridruženih uloga, događaja, artefakata i pravila.

Iako se Scrum najčešće spominje u navedenim kontekstima razvijanja softvera, njegovi principi se mogu primijeniti na sve vrste timskog rada. Naime, Scrum opisuje set alata i uloga koji rade zajedno kako bi pomogli timovima u strukturiranju i upravljanju svojim poslovnim aktivnostima. Okvir Scruma namjerno je nepotpun te definira samo one dijelove koji su potrebni za implementiranje teorije Scruma. Scrum je izgrađen na kolektivnoj inteligenciji ljudi koji se njime koriste. Umjesto da ljudima daju detaljne upute, pravila Scruma usmjeravaju njihove odnose i interakcije.

Vrijednosti Scruma

Uspješna upotreba Scruma ovisi o tome da ljudi postanu vičniji životu u skladu sa sustavom od pet vrijednosti: predanost, usredotočenost, otvorenost, poštovanje i hrabrost.

Scrum tim predan je ostvarenju svojih ciljeva i međusobnoj podršci. On je primarno usredotočen na rad u Sprintu kako bi postigao najbolji mogući napredak u ostvarenju tih ciljeva. Scrum tim i njegovi dionici otvoreni su u odnosu na rad i na izazove koji su pred njima. Članovi Scrum tima međusobno se poštuju kao sposobni, neovisni pojedinci i kao takve poštuju ih i ljudi s kojima rade. Članovi Scrum tima imaju hrabrosti ispravno postupati i suočiti se s teškim problemima.

Ove vrijednosti služe Scrum timu kao smjernice u radu, postupcima i ponašanju. Odluke koje Scrum tim donosi, koraci koje poduzima i način na koji se koristi Scrumom trebali bi osnaživati ove vrijednosti, a ne ih umanjivati ili potkopavati.

Zaključak

Scrum je sam po sebi jednostavan. Idealan je okvir za kompleksne projekte. No, potrebno je vrijeme kako bi tim u potpunosti razumio i naučio primjenjivati Scrum u poslovanju. Posebno ako je isti tim već navikao koristiti tradicionalni model razvoja (waterfall). Ipak, dugoročne dobrobiti prevladavaju nad početnim poteškoćama.

Share This